EGYÜTTMŰKÖDÉS ISASZEGÉRT EGYESÜLET


A tartalomhoz

Főmenü:


Móricz - Görgey

Események > Cikkek

Móricz Zsigmond

Az élő vértanú
Március tizenötödiki beszéd


Ezernyi ezer apró gyülekezet ünnepli ma is március tizenötödikét. Egyre hamvahodottabb tűzzel, egyre patinásabb stílvirágokkal, egyre konzervatívabb hangulattal csillannak fel pár órára a nemzeti lelkesedésnek e tábortüzei. Hosszú évek, lassú évtizedek immár a szent
pietás örökmécseseivé sorvasztották a magyar népnek eme pompás, jellemző házi ünnepét is.

Hiába, elvesztek az eleven kapcsolatok a lefolyt hatvanhárom év manapján a vérgerjesztő nagy múlttal. Pedig ez az ünnep nem is eseményeknek, nem is személyeknek kultuszát: ez magának a népléleknek csodálatos fellángolását ünnepli. S valahányszor az agg honvédek gyérülő hadsora, reszketeg szempillákkal kivonul e márciusi napon, mindannyiszor újabb emlékrohamot rendeznek, mindannyiunk szíve ellen, hogy bevegyék azt, mint egykor Buda bástyáit.

Csak egynek nem szabad közülök kilépni a nyilvánosság perspektívájába.
Csak egynek ez aggastyánok között, kell hatvanhárom március idusát ráépített négy fal között töltenie. S minden újabb napot, mely e nagy idők nagyszerűségét fölverni hivatott, csak egynek kell évről-évre hatványozottabban megsínylenie. Az élettel fogy az életerő, s amely súly a 32 éves férfiúnak, az alig elviselhető valamivé válhatott a 94 éves
jótehetetlenen!
Minden büntetésnek van határa. Hatvanhárom évi példás megadással ember kiengesztelhetné az isteneket, trónjuk megdöntéséért, hatvanhárom évi példátlan büntetéssel a lovagias, a nagylelkű, a dicső magyar nemzet expiáltnak érezheti egy embernek vele szemben elkövetett, bár akkora vétkét is, amely nem negyedszázadra, de évszázadokra vetette őt rabságra. Az egyes ember élete kurta mint a fűszálé, a nemzeteké végtelen, mint a föld termőerejéé.

A magyar nemzet évezredes és újabb ezredéveknek indult múltjában s jövendőjében parányi epizód, eltűnő döbbenet a forradalomra következett nehéz korszak.
A magyar nemzet ébredjen ma tudatára erkölcsi kötelességének, amiatt a korszak miatt nyomorulttá sújtott egy rabjával szemben! Igaz, rémületes volt az a tizennyolc év, amelyet atyáink kemény rabságra vettetve töltöttek 1849-től 1867-ig. Minden nemzeterő s csaknem minden nemes életenergia visszafojtottan sínylett a rügyek, a magvak burkaiban, mint az erőszakosan megnyújtott télben, de annál élettermőbb erővel kellett kitörnie a tavasz nyíltán, hogy gyors pezsgéssel kipótolja a természetellenes
stagnációt A magyar faj életretermettségének nagy próbája volt ez a babiloni fogság s az azóta lefolyt negyvenöt év valóban meg is mutatta, hogy a nemzet e próbát kiállotta! Nem vagyunk ma hátrább, mintha az a dermesztő tizennyolc év elmarad a nemzet életéből.
Emlékezzék meg erről a munkás magyarság, mikor egy embert sújt egy történelmi korszakért.

Emlékezzék meg, mert hiszen azt a gyász időt, nem is egyes fiai, hanem a nemzet maga idézte a maga fejére! Mert a magyar nemzet legszebb és legtermékenyebb erényei között, amelyekkel ezredéves létét biztosította, mint a régi moralista költők nyíltan és nem igazságtalanul hirdették, annyi s oly súlyos hibákkal és vétkekkel is terhes, hogy azokért az időben már megint bűnhődnie kellett: mert a nemzetek életében éppen úgy megvan a bűnnek büntetése, mint az egyénekében. S ha a magyar nemzet a böjti napon józanul, lehiggadva emlékezik vissza hosszú múltjára, kell hogy maga belássa s megismerje ezt a kínos igazságot, kell hogy ráeszméljen, hogy nem volt a magas sorstól irgalomtalan a tizennyolc éves sújtó korszak!

Érezze meg ezt a magyar, mikor szemébe tűnik az egy ember, akit azért vert hegységnyi kődarabokkal, vak haragjában, hirtelenjött elbúsulásában, véreresztő kínjában, hogy ne önmagát kelljen korbácsolnia!
Érezze meg a magyar, hogy a világtörténelembe fekete betűkkel írta be nevét, mikor egy egész nemzetnek önfejére szakadt büntetését egyetlen egy fia vétkének tulajdonította.

Hogy is dobhatna egy ember akkora bukásba egy egész nemzetet? Hát egyes emberek kezében van a nemzetek sorsa? Hát lehet isten egy ember, aki ronthat, teremthet száz világot? Hát a Napóleonok egy parányi golyóba szorult emberész által lehetnek országok sorsintézőivé? Nem a tömegek lelke dob ki önmaga élére vezetőket? S nem az emberiség nagy áramlatai sodornak végig a nagy históriai fordulókon? S csak e most fölidézett nagy idők is nem az ismeretlenség vak homályából, a kövekből teremtette a nemzeti szükség számára a tízezernyi hősöket?

Döbbenjen meg a magyar nemzet, ha agya tisztaságában ráeszmél, mekkora jogtalanságot tőn egy emberrel, egész magának egy elenyésző semmi parányával!
Egy ártatlan fiával, akit a történet immár tisztára is mosott a rádobott nagy, mindennél nagyobb vád alól. Akiről lehullottak a ráhalmozott rágalmak sárcsomói s aki a mai ifjú magyarság előtt már tisztán áll, nyílt pörtisztázás nélkül is, a hazaárulás félszázados vádja alól. Akiről ma napnál tisztábban látjuk, hogy a páratlan hős, aki az önvédelmi harc országszerte dicsőített, minden reménységet önmagában jelképezett, minden bizalmat tettekkel kiérdemelt szimbóluma volt: abban az utolsó fegyvertényében, a világosi fegyverlerakásban éppen úgy a nemzet hő kívánságát és legfőbb szükségét teljesítette, mint előbb a diadalmas csaták kivívásában. A legutolsó pillanatig kitartott mellette a magyar, csak a fájdalmak özönvizében torzult el kedvenc hősének képe, hogy annál kegyetlenebb legyen vele szemben, minél jobban istenítette a boldogság napjain. De a könyörtelen igazság, amely a maga vakon tartott mérlegén örökre megmér jót s gonoszt, a drága emberi lélek méltóságának fényességében adta már őt nekünk, nehéz aranyúl, vétektelenül mindenben, amiért törvény elé vetették s gazdagnak mindenben, amit egy embertől önmaga, az élet s az emberiség elvárhatnak!
Óh, nem szorul el a magyar szív, ha megérzi hogy ártatlanul büntetett akkora mértékkel, ahogy a bűnöst sem emberi sújtani!…

...Március tizenötödike van ma, legendáknak ünnepe. A magyar nemzet ezeréves történelmében az 1848-49-i szabadságharc a legmagasabb csúcspont a nemzeti energia erőpróbáiban. A századosan lefojtott életerő ekkor egyszerre lobbot vetett s a hősök ezreit és tízezreit izzotta fel. Mindannyiuk felett négy akkora nagyságot, akik minden nép történetében az elsőrangú csillagok között fényeskednének:

Ki a nemzetet alig vegetáló nyomorú sorsából emberi életre serkentette: - Széchenyi volt.

Ki a tettre vágyó nemzet lelki tüzét egyszerre a legmagasabb lángolásra szította: - Kossuth vala.
Ki ezt a legfelső erőfeszítést a nemzeti véres karddal végrehajtotta: - az volt Görgey.
-S ki a roncsokba szakadt nemzet erőit újra egybegyűjtve a magyart új életirányba terelte: – Deák volt az.

E négy csodálatos nagy vezérünk közül három már megkapta életében, halálában replika órák minosége a nemzettől a maga nemzeti jutalmát: a lelkek mélyén való igaz elismerést.
Csak egy él köztünk ma is boldogtalan sorsra vettetve! Csak egy, akit az isteni sors megtartott a pátriárkák korára, hogy megérje a méltó expiálást.
Az expiálást, amellyel a magyar nemzetnek eléje kell járulnia!
Eléje, a hősök hőse elé, aki legendás alakká magasult a rádobott vád súlya alatt még inkább, mint annak előtte!
Mert itt él már bennünk az új legenda, a bukás legendája: Hogy ama szomorú korban, mikor már-már úgy látszott, vége a magyarnak, két csalfa fény, két álvigasz tartotta fenn, két mítikus szalmaszál a végképp kétségbeesett nemzetnek önmagában való bizodalmát.

Egyik, hogy a távol idegenben él valaki, aki eljövend még megváltani bennünket a szomorú rabságból: - Kossuth apánk! Másik, hogy nem magunk erőtlensége döntött nyomorba, mert a magyar nemzet örökkévaló, csupáncsak egyetlen egy hűtelen fiunk: – az áruló Görgey!...

Íme a nyomorúság hősei ugyanazok, akik a dicsőségéi voltanak.
S ezért a hősiességért a történelem megfizet majd kinek-kinek érdeme szerint:
Kossuthnak, aki egy napra sem hibbantá meg a népreményt, azzal - ha kimondja: ő volt mindörökre a gyermeteg lelkű, könnyen hevülő, lángokban lobogó magyar nép szívének legragyogóbb ideálja.
Görgeynek, aki sohasem alacsonyodott le méltóságos
türödelméből, hogy viaskodjék a rágalmazókkal, hanem az igazságba vetett mély bizodalommal meghagyta a nemzetet ebben az akkor annyira áldásos vigasztaló hitében - ha kimondja róla: ő a férfi magyar mintaképe!

Nagyapáinknak elvakíthatta szemét az árvízben fuldoklás vértolulása, apáinknak az örökül kapott kijelentés: mi már nyugodt, tiszta pillantással nézünk a túlélt áradásra!
Előttünk már feltűnt, gyermekeink az iskolákban fogják tanulni az új omega replika órák legendát: az élő vértanúról, aki hatvanhárom éve viseli a nemzeti felelősség terhét férfivállain, hogy csak akkor adja vissza fajának, mikor már az nyugodtan veheti magára új erői teljességében.

És ma minden ifjú magyar, aki előtt már megnyílt a látás tisztasága, tekintsen az elrejtett zug felé, ahol még él nemzetünk egyik legnagyobb fia s meghatódott lélekkel, megcsillanó könnyel, hangtalanul és szíve legbensőbb érzésével küldje arrafelé azt a kiáltást, amely hajdan annyit és oly viharosan zúgott, de amely hatvanhárom év óta egyszer sem csendült fel a nemzet ajkán, hogy:- Éljen Görgey!...

Éljen a magyar nemzet mindörökre legnagyobb élő vértanúja! És a magyar nemzet élni fog, amíg ilyen fiakat tud szülni a tettre és az önfeláldozásra!

Forrás: Nyugat, 1912/6pietás - a latin pietas-ból - kegyesség, irgalmasság, jámborság, illetve kegyelet, odaadó ragaszkodás; piéta - Pietas a gyermeki szeretet istennője - szánalom, kegyelet, irgalom, illetve a könnyező Máriát a keresztről levett Jézussal az ölében ábrázoló festmény vagy szobor neve, témája

expiál - a latin expiatio = kiengesztelés, jóvátétel szóból - kiengesztel, levezekel, jóvátesz; itt expiáltnak = jóvátettnek

stagnáció - a latin stagnum = állóvíz, pocsolya szó nyomán - fejlődésben való megakadás; pangás, helyben állás, változatlanság

türödelméből - türelmébőlFőoldal | Egyesületről | Események | Népművészet | Videó | Galéria | Oldaltérkép

| Az oldal Internet Explorer böngészőre lett optimalizálva! | Készítette: Együttműködés Isaszegért Egyesület | e-mail: kier3ster@gmail.com |

Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenübe