EGYÜTTMŰKÖDÉS ISASZEGÉRT EGYESÜLET


A tartalomhoz

Főmenü:


Imre Sándor - Bem

Események > Cikkek

Imreh Sándor volt Mátyás-huszár

Bem tábornok történelmi nevezetességű tetteiről
és mondatairól é
s egy pár szó haláláról

Dicső emlékű tábornokunk, Bemnek minden tette és szava történelminevezetességgel bír; voltak azonban olyan tettei és mondatai is, amelyeket a harci eseményekről szóló leírásokban fölemlíteni nemlehetett. Bemutatjuk tehát azokat röviden alább. Bem tábornok mint talány fog eltűnni a magyar történelem terén. Az ő szereplése olyanvolt, mint egy sebesen futó ragyogó csillagé szabadságharcunk mosolygó egén; s csak most, hosszú évek után, amidőn ő már rég elköltözötta többi szabadsághősök égi honába, mintegy álomból kiábrándulvakérdezzük, hogy ki volt ő, aki megtanította a magyar nemzetetarra, hogy miképpen kell a hazát szeretni, s miképpen kell annak szent ügyéért harcolni, ha azt vész fenyegeti.
***

Bem, volt honvédtábornokunk - tudomásom szerint - 1850. december 10-én hajnalban hunyta be szemeit örök álomra Törökország Aleppo1 nevű városában, 56 éves korában; s mivel az ősz tábornok atörök vallásra tért volt át, annak szertartásai szerint temettetett el Murad basa néven. Az aleppói törökök temetőjében nyugosznak Bem tábornokunkporai. Szent hely az reánk nézve. Nyugodjék csendesen. A szabadság angyala őrködjék sírhantja felett.
***

De említsünk meg utoljára egynéhányat Bem tábornok nevezetesebb tetteiből és mondataiból, amint következik:

1 Aleppo (Haleb): város Észak-Szíriában.
2 A vízaknai véres csata folyama alatt egy csapat nagyon hajlongott,
hallva a folyton süvöltő golyókat. Meglátta ezt Bem, s így szólt a fiatal harcosokhoz: - Ne hajlongjatok annyit, fiaim, nem ér az semmit. Amely golyónak a süvöltését halljuk, attól ne féljünk, miután az már elment, messze jár. Amely golyó minket ér, annak süvöltését nem halljuk.
***

Bem egy csata alkalmával egyik főtisztjének megparancsolta,hogy hadosztályával egy bizonyos pontot erősen védjen. - De amidőn a dolog arra kerül, hogy azt mát többé nem védhetem,mit tegyek, merre vonuljak tábornok úr? - kérdé a főtiszt.- Akkor is maradjon ott, és védje azt! - válaszolta Bem szigorúan.
***

Egy magas rangú törzstiszt bizalmasan beszélgetett egy alkalommal Bemmel, s midőn abba jól belemelegedtek, idejét látta Bemhezígy szólni:
-
Tábornok úr, egy alázatos kéréssel vagyok bátor alkalmatlankodni.
- Mondja - szólt Bem.
- Legyen szíves haditerveivel megismertetni.

Bem élesen tekintett a főtisztre, s ily kérdést intézett hozzá:
-
Tud ön hallgatni?

A főtiszt, aki azt hitte, hogy azonnal birtokában lesz minden
haditervnek, így válaszolt:
- Igen tábornok úr, úgy tudok hallgatni, mint a sír.
- Én is igen - szólt Bem.

Az esetet ismerteti Czetz János is visszaemlékezésében (Czetz 1868, 117). Munkája alapján feltehetően Michael Strzelecki (1816–1863) honvédszázadosról, későbbi őrnagyról van szó, ki az erdélyi lengyel légió 1. zászlóaljának volt parancsnoka (Bona 2000, 87 és 635–636).
***

A medgyesi–kiskapusi csata erősen folyt 1849. március 2-án, a
délutáni órákban. Bem akkor érkezett Borgóprundról. Új lelkesedés szállt a honvédekbe, amidőn Bemet megpillantották csatázás közben.Midőn a csata a legborzalmasabban folyt, így szólt Bem egyiksegédjéhez: - Csak most jut eszembe, hogy még ma semmit sem ettem. Hozzák gyorsan az ebédemet! Elhozták a nagyszerű ebédet, mely mindössze egy csésze köménymagoslevesből állt, és azt Bem egy üteg ágyúja közelében, ahol igen sűrűn és folyton csapkodtak le az ellenség ágyúgolyói, egy kiskanállal egész nyugalommal fogyasztotta el.
***

Az elébb említett tábori ebéd után alig egy órával az ellenség meghátrált Kiskapus felé. Éppen szürküledett már. Az ellenség e község felett a hegyen megállapodott, s onnan ágyúzott le a községre, ahová Bem hadseregével bevonult volt. A falu égett a honvédek körül. A hadsegédek folyton figyelmeztették Bemet, hogy a lőszerazonnal elfogy. Gyalogsági lőszer már éppen semmisincs, de tüzérségi is felette kevés van. Bem egy szót sem szólt. Valószínűleg afelett gondolkodott,hogy mit tegyen, mert ha észreveszi az ellenség, hogy lőszer hiányábanvan, s meghátrál, hadseregét szétszórhatja. Hadsegédeihez aztán így szólt:
-
Hívják össze azonnal valamennyi dobos van hadseregemnél.

A parancs azonnal teljesült. A dobos csapatot két részre osztotta Bem tábornok, mindenik csapat mellé egy szakasz honvédet is rendelt egy tiszt parancsnoksága
alatt; ezeknek aztán a következő utasítást adta Bem tábornok:
- Ez a dobos csapat menjen erre jobbra előre, a másik pedig erre
fel a hegyre. A dobokat ne kíméljék, hanem a "marsot" úgy verjék, hogy rezegjen a föld belé. Midőn az ellenség az ágyúzást beszünteti,jöjjenek vissza, de akkor nem szabad dobolni! Értik?! Előre!

Rettentő nagy lármával indultak a dobos csapatok a kijelöltirányban. A csel sikerült. Az ellenség, tartva a bekerítés veszélyétől, atüzelést beszüntette, s gyors léptekkel vonult el a magaslatokról. Bem apó aztán pihenni engedte kifáradt honvédeit. Ott maradt éjszakára Kiskapuson. Reggelre Marosvásárhelyről lőszer érkezett, de kevés, s a harcot(március 3-án) újból elfogadta a támadó ellenséggel szemben; bár e napon - úgy lehet, ismét a lőszerhiány miatt - a szerencse nem kedvezettfegyvereinknek. Visszavonult Bem hadseregével Segesvárra. Ott kezdődtek a sáncmunkálatok.
***

Egy alkalommal egy úrinő kért bebocsátást Bemhez, akihez mézes-mázos szavakkal így szólt:– Egyetlen kedves fiam van, tábornok úr, óhajtanám őt a tábornok
úr hadseregébe fölvétetni. Megjegyzem, hogy az én fiam nagyon
jó francia, nagyon jó angol és német.
- Tisztelt asszonyom - szólt Bem -, nincs nekem szükségem se jó franciára, se jó angolra, se jó németre, csak jó magyarra; mint ilyent adja be a hadseregembe, én az igazi érdemeket jutalmazni tudom.
***

Midőn Szászvároson 1849. február 7-én reggel, mint már tudjuk,Bemnek egyik ujját egy ellenséges gyalog katona ellőtte, az öreg
azonnal behajtatott Dévára megsebzett kezét orvosoltatni, s hívatta orvosát. Az orvos nagyon kíméletesen akart elbánni a megsebzett kézzel.
-
Ne sokat teketóriázzék, Herrn Doctor - szólt Bem.
-
Vágja le gyorsan azt az ujjamat, úgysem vettem annak soha semmi hasznát.
***

A piski hídnál láttuk, midőn délután az összes magyar hadsereg
meghátrált, mivel biztatta Bem a honvédeket, azzal tudniillik, hogy érkezett segítség s lőszer is elég. Pedig semmi sem érkezett. Mi elhittük,és a csatát megnyertük.
***

Ne feledkezzünk meg azon székely atyafiakról sem, akik Bemet a piski hídnál a legnagyobb csata folyama alatt annyira megemberelték, hogy kétfelől a lova kantárszárát megragadták, s azt tábornokostólegyütt visszavezették: "a rusnya fekete fene golyók elől".
***

De ne feledkezzünk meg Bemnek azon bravúrjáról sem, amelyet a Kenyérmezőn vitt véghez, midőn a markotányosnőkből lovascsapatotalakított. Ez a csapat természetesen csak a látszatért alakíttatott. Az ellenség tisztán elhitte, hogy segítségünk érkezett, s nem üldözött tovább. A csel tehát sikerült. Az a tiszt, volt főhadnagy, aki Bem tábornok parancsára ezt a csapatot4 hamarosan megalakította: Orbán Károly, él ma is (1887) Mezőmadarason (Maros-Torda megye). OrbánKároly Bem tábornok egyik hadsegéde volt.

Forrás: Imreh Sándor: Visszaemlékezés az 1848–49. évi szabadságharcra Erdélyben.
Sajtó alá rendezte: Pászti László. Budapest, 2003. Országos Széchényi Könyvtár.


markotányosnők – tenyeres, talpas, harsány beszédű nők. A markotányosnőkből alakított lovascsapat - könnyen felfogható oknál fogva - az ellenségagyúlőtávlatán kívül szerepelt. Imreh Sándor [jegyz.]
Főoldal | Egyesületről | Események | Népművészet | Videó | Galéria | Oldaltérkép

| Az oldal Internet Explorer böngészőre lett optimalizálva! | Készítette: Együttműködés Isaszegért Egyesület | e-mail: kier3ster@gmail.com |

Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenübe